Hoşgeldiniz

TWITTER FACEBOOK

FACEBOOKTA BİZ

Kurumsal

Ana Sayfa » Kurumsal

GESOTİM Hakkında

 Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtı…

Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir.

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Merkez üstü Gölcük Marmara Depremi’dir.

Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.
Bu doğrultuda 1 balyoz,bir  levyenin dahi bulunamadığı hazırlıksız ve bilgisiz konumda iken Gölcük Merkezli yaşanan asrın afeti sonucunda yaşadıklarından ders çıkaran gönlü insan sevgisi dolu bir gurup tarafından oluşturulan Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM gönüllüleri o gün bugün inanarak  çalışmalarına yurt içi ve yurt eğitimlerine devam etmiş olup yurt içi yada yurt dışında meydana gelen afetlerde operasyonel konumda bizzat katılım sağlamış zor durumdaki insanlara  el uzatmıştır. Nerede bir afet varsa ihtiyaç duyulması halinde orada mutlaka geçmişinden ders çıkarmış olan Gesotim vardı olası afetlere karşı ise hiç ara vermeden  eğitimlerine kamp,tatbikatlar vs çalışmalarına ara vermeksizin devam etmektedir.

Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM  20 yıl önce kuruluşunda saman alevi gibi söneceksiniz gibi sözlere inat  insanlık adına bu günlere inançla,ruhla sevdayla hiçbir karşılık beklemeksizin  gelmiştir…. Gönüllülük çerçevesinde Gesotim hizmetleri  ve yaptıkları ile örnek alınır güçlü bir Sivil Toplum Örgütü konumuna ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM  , afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM, afet ve acil durumlarının sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinin kapsamında EĞİTİMLERİ  Önemseyip  ön planda tutmaktadır..

Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM,Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan ve operasyonel olarak katıldığı  tüm sel,kaza vs afetlerde depremlerde en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları ile afetzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmıştır.

Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan GESOTİM Arama Kurtarma Derneğimiz,ihtiyaç halinde dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlarına kayıtsız kalmamış, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile İran,Bam,Gürcistan,Tiflis’e kadar yardım elini uzatmış; insani yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM  bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.